Johann Heinrich Winckler (1703-1770) [Wikipedia(en)] [Wikipedia(de)]
Speed of electricity transmission
1744 In 1744, Johann Heinrich Winckler succeeded in generating electric sparks over long distances by modifying Guerike's electrostatic generator. He stated through this experiment that the speed of electricity transmission was faster than that of a bullet. He also stated that it would be possible to send electricity to the end of the world by using electrically conductive wires.

*Development of electromagnetics revealed that transmission of electricity, or electric power, is not governed by the phenomena in conductive wires but by the phenomena outside the wires. Speed of the transmission of electricity is given by the speed of electromagnetic wave triggered by turning-on the switch of a given circuit. The propagation speed of electromagnetic wave is basically speed of light. Thus, the speed of transmission of electricity is speed of light in most cases [1].

Jo Henricus Winkler
Regiæ Societati Anglicanae Scientiarum Quaedam Electricitatis Recens Observata Exhibet
Jo. Henricus Winkler, Gr. & Lat. Literarum Prof. Publ. Ordin. & Academiæ Lipsiensis h. t. Rector
Philosophical Transactions of the Royal Society of London, Volume 43, pp. 307-315 (1744).
(en. Royal Society of England Electricitatis recently been observed for some science exhibits)
[DOI] [JSTOR] [Archive] [Archive]

Johann Heinrich Winkler
Die Eigenschaften der elektrischen Materie und des elektrischen Feuers
(Verlag Bernhard Christoph Breitkopfs, Leipzig, 1745).
(en. The properties of electric matter and electrical fire)
[Google]

Joh. Henr. Winckler
Nieuwe natuurkundige ontdekkingen, aangaande de eigenschappen, werkingen, en oorzaaken der electriciteyt, benevens eene Beschryving van twee nieuwe electrische werktuigen (Hendrik Vieroot, Amsterdam, 1746).
(en: New physical discoveries about the features, actions, and causes of electrical engineering, as well as a description of two new electrical tools)
[Google] [Google] [Google]


AKA. Johannes Henricus Winkler, Johannes Heinricus Wincklerus, Johannes Henricus Winklerus

Page 40
IX HOOFDSTUK
Van de KRAGT en SNELSTE der ELECTRICITEIT

Page 40
Chapter IX
Of the most powerful and fastest of the electricity

Page 48 Section XCVIII

[Dutch]
De Voortplanting van de Electriciteyt is zo ſnel, dat ze niet alleen het Vuur van het aangeſtoken Buskruit, maar ook eengeſchoote Kogel, die in een Secunde een lengte van 688 Voeten doorloopt, verre overtreft. - De Proeven, waar door my dit bekend is geworden, zyn de volgende: Ik hebbe op de blaauwe Syde koort aan het ſtandertje (T. 3. fig. 3. een Yzere Roede, van 7 Ellen in de lengte, gelegt, en aan het eene einde van dezelve een draad gehangen; Ik ſtelde my nevens het ander einde op het blaauwe Syde Net van een Raam, en liet de eene hand aan het Glas van de Machine electriſeeren, Daar ophield ik een Vinger van de andere Handtegen de Yzere Roede. En in dat oogenblik, wanneer de Vonken tuſſchen de Vinger ende Roede den ſlag gaf, wierden de draaden aan het andere einde bewogen.

[English (Google Trans)]
The Electricity Reproduction is so fast that it not only exceeds the fire of the lighted gunpowder but also a shot bullet, which passes in a second to a length of 688 feet. - The trials, which made me known, are the following: I have a blow on the blaaude Syde feeds on the stand (T. 3. fig. 3. An iron rod of 7 Ellen in length, lying on, and on The one end of them hanged a thread: I put the other end on the blaze Sieve Net of a Window, and let the one hand elaborate on the Glass of the Machine. There I left a finger of the other hands the Yer Red And at that moment, when the Sparks fought between the Finger and Roode, the threads moved at the other end.

[Dutch]
Hier op trok ik een Touw van 60 Ellen in de lengte uit de Kamer daar de Machine was, door een Zaal, en uit denzelven in een ander Vertrek, en uit dit wederom in de Kamer. Dit Touw zweef de aan blaauwe ſyde Koorden, die boven aan de Deuren waren opgehangen. De beide eindens van het Touw,waren in de Kamer eenige Ellen ver van elkander af. Aan het eene einde liet ik iemand met een glaze ſchyfnaderen, waar op de Goudblaadjenslagen. Aan het andere einde trad ik op het blaauwe ſyde Net van een Raamtje, en hield de eene Hand tegen het Glas van het Werktuig. Na dat ik geélectriſeert was, greep ik met de andere Hand na het Touw, en in dat oogenblik, als ik dit dede, raakten de Goudblaadjens op de glaze Schyfaan het andere einde van het Touw in hupelende beweging. Men kon in't geheel niet merken dat erde minſte tyd was, tuſſchen het aanraken van het Touw en het begin van het huppelen der Goudblaatjens.

[English (Google Trans)]
Here I pulled a 60 Ellen rope in the room from the room, the machine was through a room, and from there in another room, and again in the room. This rope floated the blazing side cords, which were hung on top of the Doors. The two ends of the Rope were in the Chamber some Ellen far from each other. At the end, I left someone with a glass of ice, where on the gold leaf layers. At the other end I went on the blaze side of Net of a Raam, holding one Hand against the Glass of the Utility. After I was picked up, I grabbed the other hand after the rope, and at that moment, when I did this, the gold leafs on the glazed Schyfaan hit the other end of the rope in hilarious motion. One could not quite notice that there was at least time between touching the rope and the start of the hopping of the gold bullies.

Page 49 Section XCVIX

[Dutch]
De Electriſche Vonken werden alzo ſnel als de Electriciteyt in 't gemeen, aan de Lichaamen voort geplant, en zyn op die plaats, daar ze ophouden, even zo ſterk als op die, daar ze beginnen.

[English (Google Trans)]
The Electric Sparks were planted as quickly as the Electricite, in the meantime, planted on the bodies, and looked at that place, as they cease, as strong as those on which they start.

[Dutch]
Dit werd in verſcheidene Proeven vertoond: Men drukke B. V. een Vinger aan het einde van eene yzere Roede, die op blaauwe ſyde Koorden ruſt; zo haaſt eengeélectriſeerd Menſch, of zyn Vinger of eengeëlectriſeerd Metaal tegens het andere einde van de Roede houd, zo dat er een Vonkſtraal uit ontſpringt, voelt men in de aangedrukte Vinger een hevige ſteek. Drukt men de Roede aan het kleed, zodat het zelve tegen het Lichaam vaſt aan legt, zo gevoelt men de ſteek op elke Plaats, waar aan de Roede drukt, in de voorgemelde ſnelheid telkens zeer hevig.

[English (Google Trans)]
This was shown in several trials: One busy B. V. a finger at the end of a ferrous red, resting on blazing silk; Such a man, a man, or a finger, or a metal-shaped metal to the other end of the roots, so that a spark rays spring out, one feels like a fierce sting in the pressed finger. If one puts the Roode on the robe so that it attaches itself to the body, one feels the sting on every place, pressing at the root, in the aforementioned speed every time very heavy.

[Dutch]
Nog heviger is het gevoel aan het Hooft. Ik hebbe zomwyle een yzere Hamer met een houte ſteel in de Hand genomen; de brede Vlakte van den Hamer vaſt aan het voorhooft gedrukt, en de ſmalle zyde ofte de ſcherpte deszelfs tegen een geëlectriſeerde blikke Buis in zo een afſtand gehouden, dat 'er geëlectriſeerde Vonken uit ontſprongen; als nu zulk een uitſchieting van Vonkengeſchied, komt hetiemand niet anders voor, dan alsof dezelvze midden door den Hamer ging, en dat de ſlag der Vonkſchieting, in een regte Lyn door Hamer en het gantſche Hoofd ging. De ſlag is ook zo ſterk, dat het Hoofd daar van ſchud. En dewyl de ſchudding zo vehement heftig is, vreezeik, dat indien men daar van de Proef dikwerf her haalde, de Herſenen daar door ligtelyk konden beſchadigt worden. Legt men de Hamer aan de Tanden, of aan het Tandvleeſch zo is de ſlaginsgelyks zo doordringende, dat men geen verlangen heeft, om ze dikwils te gevoelen.

[English (Google Trans)]
Even harder is the feeling of the Hooft. I have taken an iron hammer with a wooden handle in the hand; Pushed the broad square of the hammer, and the narrow siege or the sharpness of itself against an electrified can of Tube so far that "there were escaped vonkers; As such a shot of Vonkengeschied, nobody else seems like this center went through the Hammer, and that the battle of Vonkschieting went into a real light by Hammer and the Giant Head. The battle is also so strong that the head shakes. And while the shaking is so vehemently vigorous, it would be a good idea that if one tried to get the test out of the test, the Brain could be damaged by it. If the Hammer puts on the teeth, or on the tooth flesh, the impact is so penetrating that one has no desire to feel them fat.
[1] Igal Galili and Elisabetta Goihbarg
Energy transfer in electrical circuits: A qualitative account, Am. J. Phys. 73, 141-144 (2005).
[DOI] [sharif.edu]

[2] Ralph Morrison
The Fields of Electronics - Understanding Electronics Using Basic Physics
(A Wiley-Interscience, New York, 2002), Chapter 1 Electric Field, pp. 1-22.